1. 01. AFE 0:17
  2. 02. Egyro 0:21
  3. 03. PK Now 0:17
  4. 04. PK Shuffle 0:18